Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží panem Karlem Buchtou IČO: 01199790, se sídlem Kolínská 18, Praha 3 (dále jako „prodávající“).

 

  1. Záruka za jakost

1.1.   Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající kupujícímu odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1.má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které výrobce nebo prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2.se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc toho druhu obvykle používá;

1.1.3.je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4.věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2.   Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.


2. Způsob uplatnění reklamace

2.1.   Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“ musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.   Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jakékoliv jeho provozovně nebo vyplněním formuláře na eshopu a následném zaslání zboží zpět na sídlo prodávajícího.

2.3.   Kupující je povinen při reklamaci doložit datum kopie daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.4.   Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z ceny daného zboží.


3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.     Jestliže poskytl prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2.   Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3.   Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4.   Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatel), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.5.   Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží používá, ačkoliv o vadě ví.

3.6.   Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží reklamační lhůta po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.7.   Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jeho vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a její trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněný bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo v čas uskutečnit.

3.8.   Je-li reklamace prodávajícím uznána, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.9.   V případě vyřízení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.


4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.   Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.pokud vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

4.1.2.pokud je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením zboží

4.1.3.vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním anebo vyplývá-li to z povahy věci

4.1.4.jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím

4.1.5.mechanické poškození zboží

4.1.6.vada vznikla nevhodným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží

4.1.7.provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametru

4.1.8.používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašnosti, vlhkostí, chemickými a mechanickým vlivy prostředí, jaké je prodejcem nebo výrobcem určeno

4.1.9.poškození v důsledku vyšší moci

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ve vztahu ke splnění povinností dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., informuje prodávájící kupujícího o možnosti využít Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Ta je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným v seznamu Evropské komise.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 23.11.2018