Ochrana osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen „Podmínky“) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky).

 

Správcem osobních údajů shromažďovaných:

 • prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně souborů cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;
 • získaných na základě aktivity Zákazníka na Internetu, Aplikaci nebo kamenných obchodech, které patří společnosti Karel Buchta, IČO: 01199790, Kolínská 18, Praha 3 - Vinohrady, 130 00, dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.

 

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). 

 

Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lez přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

 

Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

 • zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
 • shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
 • přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • řádné a v případě potřeby aktualizované;
 • přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

 

Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:

 • webové stránky https://www.facebook.com a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spoluoznačených značkou Facebook (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž podmínky provozování jsou založeny hlavně na podmínkách uvedených na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, zpřístupňované hlavně Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen: „Služba Facebook”), včetně funkce Facebook Lead Ads, která zajišťuje přímé reklamy vlastních výrobků nebo služeb Správce. Podmínky ochrany a využívání Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny např. na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá vliv na obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají Osobních údajů aplikací umožňujících Správci realizaci v rámci služby reklamních kampaní Facebook, včetně soutěží.

 

Účel i rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále specifikován jako důsledek kroků učiněných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytnutí nebo nabídnutí osobních nabídek a akcí co nejvíce přizpůsobených jeho požadavkům (které mohou mít na něj podstatný vliv) pouze v případě souhlasu uděleného Zákazníkem (nabídky nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělí); (II) pokud se Zákazník nerozhodne zakoupit zboží prostřednictvím internetového obchodu a pouze si zboží zarezervuje, osobní údaje nebudou poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží na žádost Správce.

 

Možné účely zpracování Osobních údajů Zákazníků Správcem jsou zejména:

 • uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (účet) nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem vedení Vašeho účtu, abyste mohli využívat výhod, které nabízí, např. objednávání bez nutnosti vyplňování formulářů, přístup k historii nákupů, správa souhlasů na našich stránkách atd. a umožnění využívání jiných služeb dostupných na našich webových stránkách);
 • uzavření a realizace Smlouvy o prodeji nebo rezervace nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Vaší objednávky a plnění smlouvy – zejména potvrzení o vytvoření, rezervaci nebo odeslání vybraného výrobku, stejně tak v případě potřeby Vás v této záležitosti kontaktovat);
 • přijetí a posouzení reklamací;
 • vedení soutěže, zejména určení vítěze a předání výher;
 • prezentace reklam, nabídek a akcí (slev) týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů (jejich platný seznam je na stránkách (internetového obchodu)) určených všem odběratelům, zvláště pak za účelem plnění smlouvy o zasílání Newsletteru;
 • hodnocení a analýza aktivity a informací o Zákazníkovi, včetně automatického zpracovávání Osobních údajů (profilování) za účelem prezentace všeobecných reklam, nabídek nebo akcí (slev), týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů způsobem, který je přizpůsobený zájmům Zákazníků (bez podstatného vlivu na jejich rozhodnutí), zejména za účelem realizace smlouvy o zasílání Newsletteru, analýzy a statistiky trhu.
 • vymáhání nároků a obrana proti nárokům, vč. třetích subjektů – v případě využívání většiny funkcí Internetového obchodu a Aplikace;
 • plnění právních povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních, zvláště v případě úplatných smluv;
 • komunikace se Zákazníky, včetně poskytování odpovědí na zprávy od Zákazníků.

 

V případě plnoletého Zákazníka, mohou být jeho Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, vytváření a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů v rámci možnosti uzpůsobení zájmům Zákazníka (profilování) díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, např. nabízení krátkodobé slevy této osobě na určitý výrobek, který si nedávno prohlížela (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas).

 

Správce může zpracovávat zejména následující Osobní údaje Zákazníků:

 • Osobní údaje uvedené na formuláři pro založení Účtu, vytváření Objednávek nebo Rezervací zboží v Internetovém obchodě (především: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát); adresa bydliště / sídla společnosti (pokud je jiná než adresa doručení), číslo účtu a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a DIČ a další údaje poskytnuté během používání Internetového obchodu nebo Aplikace;
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem zasílání Newsletteru, sdělované v kontaktním formuláři nebo poskytnuté při podávání reklamace;
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěži;
 • jiné údaje získané na základě aktivity Zákazníka na Internetu, mobilních aplikacích, včetně těch získaných prostřednictvím Inernetového obchodu, Aplikace nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem za využití technologie cookies, či obdobné,
 • při vyplňování údajů obsažených ve formuláři Facebook Lead Ads Uživatel vždy poskytuje Správci Osobní údaje, ke kterým patří zejména: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo;
 • při vyplňování údajů obsažených ve formulářích aplikace umožňující Správci vedení reklamní kampaně/soutěže v rámci Služeb Facebook Uživatel poskytuje vždy Správci Osobní údaje uvedené ve formuláři, ke kterým patří zvláště: jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo.

 

Poskytnutí Osobních údajů Zákazníkem je v Internetovém obchodě dobrovolné, ale nezbytné pro využívání určitých funkcí našeho obchodu, např. vytvoření Objednávky Zákazníkem a její realizace (uzavření a realizace Smlouvy o prodeji), registrace Účtu nebo vytvoření Rezervace (uzavření a realizace Smlouvy o poskytnutí služby), přihlášení se k Newsletteru nebo využívání našich formulářů.

 

Nezbytný rozsah údajů je vždy uveden v Internetovém obchodě (jsou stanoveny údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy / využívání konkrétní funkce), v rámci jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem nebo v Podmínkách. Důsledkem neposkytnutí těchto Osobních údajů může být nemožnost řádného splnění požadovaných činností.

 

Základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je především nutnost naplnění smlouvy, jejíž je stranou, nebo nutnost provedení některých kroků na jeho žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména Osobních údajů poskytnutých ve formuláři při registraci účtu, zadávání objednávek a uzavírání prodejní smlouvy nebo rezervací v internetovém obchodě, stejně jako při přihlášení k odběru newsletteru. Také v případě osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souvislosti s reklamací zákazníka, je právním titulem pro jejich zpracování nutnost realizace / obsluhy smlouvy o prodeji reklamovaného zboží.

 

V případě zpracování dat pro výše uvedené marketingové účely s výjimkou těch, které jsou implementovány v rámci Newsletteru, který je realizován na základě podmínek, je základem pro takové zpracování splnění cílů vyplývajících z oprávněných zájmů, které realizuje Správce nebo jeho spolupracující subjekty (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), při čemž v tomto případě spolupracující subjekty se nepodílí na zpracovávání osobních údajů zákazníka. Avšak, v rozsahu v jakém mohou mít i spolupracující subjekty přímý přístup k těmto informacím – právní podstatou k takovému zpracování je souhlas dobrovolně poskytnutý Zákazníkem (čl. 6. odst. 1. písmeno a) GDPR). Na druhou stranu prezentace, tvorba, přidělování a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) konkrétnímu zákazníkovi, které vznikají výhradně na základě automatického zpracování, včetně profilování a přizpůsobení jeho preferencím, které mohou mít podstatný vliv na rozhodnutí Zákazníka jak spotřebitele, jsou založeny na dobrovolném souhlasu Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písmeno a), čl. 22 odst. 2 písmeno c) GDPR). Týká se to však výhradně plnoletých Zákazníků.

 

Ve zbývajících (jiných) případech mohou být Osobní údaje Zákazníka zpracovávány na základě:

 • dobrovolně uděleného souhlasu – např. osob zúčastňujících se soutěží (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • platných právních předpisů – když je zpracovávání nutné pro splnění právní povinnosti Správce, např. když na základě daňových nebo účetních předpisů Správce účtuje uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • nutnosti pro jiné než výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetího subjektu, zvláště k určení, vyšetřování nebo obhajobě práv, komunikace se Zákazníky i prostřednictvím kontaktních formulářů (včetně odpovědí na zprávy od Zákazníků), tržních a statistických analýz (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Pro potřeby prezentace všeobecných reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro všechny Zákazníky způsobem, jenž je přizpůsoben zájmům daného Zákazníka se Správce může seznámit s jeho preferencemi, např. analýzou, jak často navštěvuje Internetový obchod, zda a jaké výrobky kupuje. Umožňuje to lepší pochopení očekávání Zákazníka a přizpůsobení se jeho potřebám bez zásadního ovlivňování jeho rozhodnutí. Díky využívání pokročilých technologií Správcem budou výše uvedené činnosti vykonávány automaticky, díky čemuž bude odesílaný obsah aktuální a Zákazník se bude moci s ním rychle obeznámit.

 

V případě plnoletých Zákazníků výše uvedená analýza zájmů nebo preferencí poslouží také pro tvorbu, přiřazování a realizaci cílených a ve velké míře zákazníkům přizpůsobených reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujích subjektů v rámci možnosti uzpůsobených zájmům Zákazníka díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, při potenciálním omezení přístupu jiných Zákazníků (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas). Jednoduché „profilování“ (tedy např. přizpůsobení se našich oznámení, banerů k Vašim požadavkům) se liší od naší činnosti tak, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit Vaší volbu jako spotřebitele, tedy např. jejich výsledkem může být velice výhodná, časově omezená nabídka, dostupná pouze Vám na základě historie Vašich nákupů a chování na našich stránkách, která však nebude zobrazena jiným Zákazníkům. Čím víc zákazník využívá služeb Správce a pořizuje si jeho výrobky, tím mohou být pro něj připravovány lepší nabídky a překvapení. 

 

Správce může zpracovávat také informace týkající se preferencí Zákazníka, které mohou mít někdy povahu Osobních údajů, ale byly poskytnuty Správci dobrovolně na základě funkcí Aplikace, za účelem omezení nabízených Výrobků nebo Slev na konkrétní velikost nebo na konkrétní kategorie.

 

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývá vždy především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník. Seznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci.

 

Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.

 

V rámci marketingových (reklamních) činností Správce využívá služby třetích subjektů, kteří používají soubory cookies v Internetovém obchodě / Aplikaci. Seznam těchto subjektů je podrobně uvedený v následujících bodech tohoto dokumentu.

 

Každý Zákazník má kdykoliv právo na:

podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů; 

 • přenesení Osobních údajů, které byly poskytnuty správci a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracovávají se na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, např. s jiným správcem;
 • přístup k osobním údajům (včetně informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány);
 • žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány protiprávně);
 • odvolání jakéhokoli souhlasu uděleného Správci v libovolném okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.
 • vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, včetně zejména zpracování pro marketingové účely včetně profilování (pokud neexistují žádné jiné platné oprávněné důvody zpracování, které by byly nadřazeny zájmům klienta).

 

Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu využívání Internetového obchodu (ale mohou být smazány tři roky od poslední aktivity zákazníka v internetovém obchodě), v případě marketingových aktivit - dokud Zákazník nevznese námitku a pokud souvisí se soubory cookie a podobně, v závislosti na technických otázkách, dokud nebudou tyto soubory smazány pomocí nastavení prohlížeče / zařízení (ačkoli mazání souborů není vždy totožné se smazáním osobních dat získaných prostřednictvím těchto souborů, subjekt má tak stále možnost vznesení námitky).

 

Pokud je zpracovávání Osobních údajů závislé na souhlasu zákazníka, mohou být osobní údaje zpracovány, dokud nebude souhlas odvolán.

 

V každém případě:

 

Osobní údaje budou uloženy také tehdy, když 

 • zákon (např. účetní nebo daňové předpisy) uloží Správci povinnost je zpracovat;
 • pro případ eventuální stížnosti Zákazníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.

 

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).

Obchodní informace vztahující se ke Správcům nebo subjektům, které s ním spolupracují (včetně subjektů skupiny eobuwie.pl), a komerční aktivity mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka, a to i po přijetí podmínek Newsletteru.

 

Soubory „cookies” 

Vzhledem k tomu, že technologie souborů „cookies”, kterou Správce používá (nebo funkce podobná souborům „cookies”), shromažďuje informace o každé osobě, která navštíví Internetový obchod, a to i v rámci Aplikace, následující ustanovení Podmínek se vztahují na uživatele, kteří používají Internetový obchod a Aplikaci, bez ohledu na to, zda budou Zákazníky (objednávky, rezervace výrobků nebo mající účet) (dále jen „Návštěvník”).

 

Internetový obchod využívá technologii, která ukládá a získává přístup k informacím v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména pomocí souborů „cookies” nebo podobných funkcí), pro zajištění maximálního pohodlí při používání Internetového obchodu, a to i pro statistické účely a pro přizpůsobení Návštěvníkovi reklamního obsahu prezentovaného Správcem, jeho spolupracující subjekty a inzerenty. Během návštěvy Internetového obchodu, a to i v rámci Aplikace, mohou být automaticky shromažďovány údaje o aktivitě Návštěvníka na Internetu.

 

Vzhledem k tomu, že Správce může používat řešení obdobná funkcemi jako soubory „cookies”, tato ustanovení platí i pro tyto technologie.

 

Soubor cookie je malá textová informace odeslaná serverem a uložená na zařízení Návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení). Uchovává informace, které může Internetový obchod potřebovat za účelem přizpůsobení se způsobu, jakým je návštěvník používá, a ke shromažďování statistik o Internetovém Obchodu, včetně Aplikace (např. o tom, které webové stránky byly navštíveny, jaké položky byly staženy) a údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu Návštěvníka. Technologie, která uchovává a získá přístup k identifikaci Návštěvníka, umožňuje aplikaci pracovat off-line a uložit předvolby přihlášeného návštěvníka. Aplikace si pamatuje aktuální ID návštěvníka, dokud se uživatel nepřihlásí do aplikace, nezmění místo aplikace do online obchodu v jiné zemi nebo odinstaluje (odstraní) aplikaci z mobilního zařízení.

Pokud návštěvník používá Internetový obchod nebo Aplikaci používané soubory „cookies” slouží k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení - soubory „cookies” shromažďují všechny druhy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou být spojeny s určitou osobou - přiřazením určitého chování určitému návštěvníkovi, např. jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu v elektronickém obchodě - a tedy mohou být považovány za osobní údaje.

 

Ve vztahu k informacím shromážděným soubory „cookies”, které mohou být přidruženy k určité osobě, se vztahují ustanovení Podmínek týkající se osobních údajů, zejména pokud jde o práva obob, kterých se údaje týkají. Informace o údajích shromažďovaných prostřednictvím souborů „cookies” jsou také k dispozici v obsahu informační doložky umístěné na viditelném a snadno přístupném místě při první návštěvě internetového obchodu.

 

Získávání a ukládání informací pomocí souborů „cookies” je možné na základě souhlasu Návštěvníka. Ve výchozím nastavení webového prohlížeče nebo jiného softwaru nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti je povoleno, aby soubory cookie byly umístěny v daném zařízení ve výchozím nastavení a shromažďovaly tak informace o Návštěvnících. V nastavení webového prohlížeče nebo v rámci spravování osobních údajů na naších stránkách můžete souhlas s používáním technologie „cookies”, včetně našich spolupracujících subjektů, kdykoliv změnit nebo zrušit (některé prvky obchodu pak nemusí fungovat správně). Zrušení souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho zrušením (podrobné informace o tom, jak zrušit souhlas, jsou uvedené v následujících bodech tohoto dokumentu). Titulem pro zpracování takto získaných údajů je oprávněný zájem Správce, kterým je nutno zajistit co nejvyšší kvalitu obsahu, který Správce uzpůsobuje preferencím Návštěvníků a marketing - včetně přímého - produktů a služeb Správce nebo jeho spolupracujících subjektů, při čemž v takovém případě spolupracující subjekty se nepodílí na zpracovávání osobních údajů. Avšak, v rozsahu v jakém mohou mít i spolupracující subjekty přímý přístup k těmto informacím – právní podstatou k takovému zpracování je souhlas dobrovolně poskytnutý Zákazníkem.

 

Aplikované soubory „cookies” mají především zjednodušit Návštěvníkovi využívání Internetového obchodu a Aplikace, například tak, že si "zapamatuje" informace a tyto nemusí být pokaždé uváděny, stejně tak slouží k přizpůsobení obsahu stránek, včetně reklamy, preferencím uživatele. Soubory „cookies” se také používají ke zvýšení užitkovosti a personalizace obsahu Internetového obchodu a Aplikace, včetně prezentace, tvorby, zadávání a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených danému návštěvníkovi v souladu s jeho zájmy (platí pouze v případě, že Návštěvník je plnoletý a s tímto souhlasil).

 

Používáním technologie souborů „cookies” v Internetovém obchodě se může Správce seznámit s preferencemi Návštěvníka - například tím, že analyzuje, jak často navštěvuje Internetový obchod, zda a které produkty kupuje v kamenných obchodech patřících do společnosti eobuwie.pl. Analýza chování na Internetu pomáhá lépe porozumět návykům a očekáváním návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii jsou Návštěvníkům prezentovány reklamy, které vyhovují jejich potřebám a zájmům (například reklama vyplývající z nedávného prohlížení pouze v kategorii "polobotky") a pro plnoleté návštěvníky, kteří s tím vyjádřili souhlas, připravení lepších nabídek a překvapení.

 

Na základě souborů „cookies” Správce používá také technologii, která umožňuje oslovit návštěvníky, kteří již dříve navštívili Internetový obchod nebo Aplikaci v okamžiku, kdy navštěvují jiné webové stránky.

 

Návštěvník může nesouhlasit s aktivitami Správce prováděnými za účely výše uvedenými. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, vytvářením, přiřazením a realizací reklam, nabídek nebo akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas kdykoliv odvolat – nemá to však vliv na oprávněnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Soubory „cookies” používané v Internetovém obchodě nejsou škodlivé ani pro návštěvníka ani pro počítač / konečné zařízení, které používá, a proto doporučujeme jejich povolení na Vašich prohlížečích. Internetový obchod používá dva typy souborů „cookies”: relační, které zůstanou uloženy v počítači návštěvníka nebo v mobilním zařízení, dokud se neodhlásí z internetové stránky nebo nevypne program (internetový prohlížeč) a trvalé, které zůstanou v zařízení Návštěvníka po dobu uvedenou v parametrech souborů „cookies” nebo dokud nebudou ručně odstraněny ve webovém prohlížeči.

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů „cookies” Návštěvníka, který není Zákazníkem, budou uchovávány až do podání námitek. Správce může smazat osobní údaje, pokud nejsou používány pro marketingové účely po dobu 3 let, ledaže zákon ukládá Správci povinnost zpracovávat osobní údaje déle.

 

Část Osobních údajů může budou uchovávána déle pro případ eventuální stížnosti Návštěvníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.

 

V každém případě je rozhodující delší z uvedených dob uchovávání osobních údajů.

 

Návštěvník může změnit způsob používání souborů „cookies” spravováním poskytnutých souhlasů v rámci soukromých nastavení na našich stránkách nebo v prohlížeči nebo aplikaci, včetně zablokování nebo odstranění těch, které pocházejí z Internetového obchodu (a dalších webových stránek). Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče nebo Aplikace. Způsob odstraňování se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies” by měly být umístěny v sekci "Nápověda" vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů „cookies” není totožné s odstraněním osobních údajů získaných prostřednictvím souborů „cookies” Správcem osobních údajů.

 

Omezení používání souborů cookie na daném zařízení znemožňuje nebo významně ztěžuje řádné používání Internetového obchodu, například může být spojeno s problémy při přihlašování.

 

Se správcem se můžete spojit kdykoliv prostřednictvím zaslání zprávy klasickou poštou nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu Podmínek nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v úvodu Podmínek, nebo také prostřednictvím webových stránek Facebook.

 

Správce uchovává korespondenci pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší odpověď na dotazy, jakož i v rámci řešení stížností a rozhodnutí učiněných na základě oznámení o administrativních krocích na uvedeném účtu. Adresy a údaje shromážděné tímto způsobem nebudou použity pro komunikaci pro jiné účely, než je řešení nahlášeného problému.

 

V případě kontaktu se Správcem k provedení konkrétních kroků (např. podání reklamace pomocí formuláře) může Správce opětovně požádat o poskytnutí údajů, včetně osobních, například ve formě jména, příjmení, e-mailové adresy atd. za účelem potvrzení identity tazatele, umožnění zpětné vazby v dané záležitosti a provedení požadované akce. Poskytování těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné pro realizaci požadované činnosti nebo získání informací, které daná osoba požaduje.

 

Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.

 

Správce může v budoucnu změnit zásady z těchto důležitých důvodů:

 • změny v závazných předpisech, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, práva v oblasti telekomunikací, poskytování elektronických služeb a regulace práv spotřebitelů, ovlivňující práva a povinnosti Správce nebo práva a povinnosti subjektu;
 • vývoj funkcí nebo elektronických služeb díky pokroku v oblasti internetových technologií, včetně použití / implementace nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících oblast působnosti těchto Podmínek.

 

Při každé změně Podmínek umístí Správce příslušnou informaci o změnách Podmínek na stránkách Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se nová verze Podmínek zobrazí s novým datem.

 

Nejnovější verze Podmínek je platná ode dne 6. 11. 2018