Obchodní podmínky

  Pro spotřebitele:


  1. Obecné informace

    

   Tyto obchodní podmínky jsou určené pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).

    

    2. Uzavření smlouvy

      

     Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky.

      

      3. Pokyny k odstoupení

        

       Právo na odstoupení od smlouvy 


       V případě, že jste Zákazníkem, spotřebitelem - máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. 

        

       Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce. 

        

       Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) a to na tyto adresy:

       Mailem: info@spakujse.cz

       Písemně: Karel Buchta, Kolínská 1707/18 Praha 3, 130 00

        

       Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. 

        

       Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

        

       Následky odstoupení 


       Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou poplatku za dobírku a zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět.

        

       Zboží jste povinni zaslat zpět poštou nebo doručovací společností na adresu Karel Buchta Okružní 829, Buštěhrad 273 43, Tel. +420 607 053 698, mail: info@spakujse.cz bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. 

        

       Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. 

        

       Náklady spojené s vrácením zboží hradíte Vy. 

        

       Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci. 

        

       4. Vzorový formulář pro odstoupení 

        

       Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte tento formulář a zašlete buď na adresu: Karel Buchta, Kolínská 1707/18, Praha 3 130 00 nebo na emailovou adresu: info@spakujse.cz


       Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy o koupi následujícího zboží:

       Číslo. objednávky:

       Přijatá dne:

       Jméno spotřebitele:

       Adresa spotřebitele:

       Datum:       ________________________________ 

       Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě)

        

       5. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy

        

       Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

        

       6. Doprava

        

       Objednávky a dodávky jsou v zásadě platné pouze v České republice a na Slovensku. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům. 

        

       7. Záruka

        

       Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u zaměstnance, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. 

        

       Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. 

       Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete: 

       1. má zboží vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
       2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
       3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
       4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

        

       Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno. 

       Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro: 

       1. vady spojené se slevou;
       2. běžné opotřebení;
       3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
       4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

       Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete: 

       1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
       2. požadovat odstranění vady opravou;
       3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
       4. odstoupit od smlouvy.

        

       Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned a/ nebo bez zbytečného odkladu. 

        

       Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže. 

        

       Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

        

       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

        

       Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit. 

        

       Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit. Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno. 

        

       Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby. 


       Barevné provedení jednotlivých výrobků znázorněných na fotografiích ve Webovém rozhraní  se může mírně lišit v odstínech. Takováto mírná odlišnost není vadou výrobku. 


        

       8. Náklady na dopravu, způsob a termín dodávky

        

       Dodání je možné na území Česka a vybraných zemí, které jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu a stránce daného zboží.

        

       Dodání zboží je úplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Nabízené způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny v internetovém obchodu a na stránce každého zboží. 

        

       Umožňujeme Vám zejména následující způsoby doručení nebo převzetí zboží:

        

       • DPD, nebo GLS kurýrem,
       • na výdejních místech Zásilkovny,

        

       Dostupné metody doručování mohou záviset na způsobu platby, který si vyberete. 

        

       Celková doba doručení zboží se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě a dodání zboží ze strany dopravce. Doba přípravy objednávky přepravy je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (začátek období dodávky):

       • doručení platby na bankovní účet - v případě, že si zvolíte způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platební kartu;
       • uzavřením kupní smlouvy - pokud si zvolíte způsob platby při vyzvednutí. 

        

       K výše uvedené době se připočte doba doručování zboží dopravcem, která je závislá na Vámi zvoleném způsobu dodání, která je vždy uvedena na stránce zboží a na stránkách internetového obchodu.

        

       9. Platba

        

       Umožňujeme Vám různé způsoby platby dle kupní smlouvy, zejména:

       • na dobírku;
       • převod na náš bankovní účet, vedený v Kč, účet č. 1327511018/2700;
       • převod na náš bankovní účet, vedený v Eurech, účet č. 2601524423/2010;
       • elektronická platba a platba platební kartou prostřednictvím autorizovaných služeb dle informací uvedených v internetovém obchodu;

        

       Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení.

       Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.

        

       Pokud si zvolíte platbu na dobírku, jste povinen provést platbu při obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Můžete objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno Vaše právo odstoupit od smlouvy.

        

       10. Ceny

        

       Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. 

        

       11. Výhrada vlastnictví

        

       Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši. 

        

       12. Elektronická komunikace

        

       Souhlasíte s tím, že komunikace související s Vaší smlouvou může probíhat elektronicky. 

        

       13. Mimosoudní řešení sporů

        

       Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

        

       14. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob

        

       Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou. 

        

       15. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky

        

       Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout. 

        

       16. Práva k fotografíím

       Veškerá práva k fotografiím patří majiteli tohoto e-shopu. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno. 

        

       17. Osobní údaje

        

       Vaše osobní údaje jsou zpracovávány námi, jako správcem osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy, nebo provedení rezervace.

        

       Používáme odpovídající technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. 

        

       Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci internetového obchodu nebo je získáme na základě aktivit na internetu, prodejnách a prostřednictvím aplikace, budou zpracovávány za konkrétním popsaným účelem uvedeným v odpovídajícím formuláři internetového obchodu a podrobně popsaných v podmínkách ochrany osobních údajů dostupných v internetovém obchodě. 

        

       Vám náleží právo podat stížnost příslušnému úřadu ochrany osobních údajů, právo na námitku, právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na žádost o jejich opravu, výmaz, omezené zpracování, nebo přenositelnost

        

       Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ dostupném v internetovém obchodě

        

       18. Informace o prodávajícím


       Karel Buchta

       IČO: 01199790

       Kolínská 18

       Praha 3 - Vinohrady

       130 00


       Pro velkoodběratele:


       Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod


       Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "Podmínky velkoobchod") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.spakujse.cz (umístěného na webovém rozhraní https://www.spakujse.cz , dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je Karel Buchta, IČO 011 99 790, místem podnikání Kolínská 18, Praha 3, PSČ 130 00 (dále také jako "Prodávající") a na druhé straně je kupující podnikatel či právnická osoba (dále jen jako "Kupující").

        

       Kupujícímse rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

        

       1. Úvodní ustanovení

       1.1 Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

       1.2 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami se vztahy řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

       1.3 Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami.

        

       2. Objednávka a uzavření Smlouvy

       2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

       2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

       2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

       2.4 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

        
       3. Ceny a velkoobchodní slevy

       3.1  Z doporučených prodejních cen bez DPH uváděných na Webovém rozhraní poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

       3.2  Kupující najde informaci o výši slevy či rabatu na Webovém rozhraní po registraci a přihlášení na svůj účet.

       3.3  Akční, resp. sezonní slevy se nesčítají s velkoobchodními slevami, vždy platí vyšší sleva.

       3.4  Minimální objednávka pro uplatnění velkoobchodních cen je 2 000 Kč bez DPH. V Případě objednávky nad částku 4 000 Kč, poskytuje Prodávající Kupujícímu dopravu zdarma (pro objednávky v nižších hodnotách je doprava zpoplatněná částku 179,00 Kč/ objednávka).

       3. 5 V případě umístnění produktů nabízených Prodávajícím na webové rozhraní Kupujícího, je Kupující povinen dodržovat Doporučené ceny Prodávajícího. Akční, resp. marketingové krátkodobé strategie, může Kupující na svém webovém rozhraní provádět pouze s písemným souhlasem Prodávajícího (dostačuje odsouhlasení e-mailem). V případě zjištění porušení, může Prodávající neprodleně odstoupit od smlouvy a Kupujícímu prodat objednané zboží v doporučených cenách.

        

       4. Dodací podmínky

       4.1 . Dodací lhůty jsou na Webovém rozhraní u příslušných produktů.

       4.2 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

       4.3 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

       4.6. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

       4.7 Prodávající Kupujícího informuje (a Kupující to bere na vědomí), že barevné provedení jednotlivých výrobků, znázorněných na fotografiích ve Webovém rozhraní se může mírně lišit v odstínech. Takováto mírná odlišnost není vadou výrobku. 

        

       5. Platební podmínky

       5.1 Kupující má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží způsoby uvedenými na Webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutým způsobem. 

       5.2 Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

       5.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

       5.4 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) či v Euro (EUR), viz. účty v záhlaví Smlouvy.

        

       6. Odstoupení od smlouvy

       6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy, apod.).

       V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet  do 5 dnů od odstoupení nesdělí).

       6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

       6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dnů od sjednaného dne dodání.

       6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

       6.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

        

       7. Závěrečná ustanovení

       7.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

       7.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.